e cần gấp ạ tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $mx^{2}$ -2(m-1)x+m+1=0

Question

e cần gấp ạ
tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
$mx^{2}$ -2(m-1)x+m+1=0

in progress 0
Ruby 5 tháng 2021-07-12T09:47:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:49:09+00:00

  Đáp án: `m <1/3`

   

  Giải thích các bước giải:

  Phường trình có 2 nghiệm phân biệt 

  `<=> \Delta’ > 0`

  `<=> (m-1)^2 – m(m+1) >0`

  `<=> m^2-2m+1-m^2-m>0`

  `<=> -3m+1>0`

  `<=> m < 1/3`

  0
  2021-07-12T09:49:10+00:00

  Đáp án:

  $\begin{cases}m \ne 0 \\m < \dfrac{1}{3}\end{cases}$

  Giải thích các bước giải:

  $mx^2 – 2(m-1)x + m + 1 = 0$

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  $\Leftrightarrow \begin{cases}m \ne 0 \\\Delta ‘ > 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}m \ne 0\\(m-1)^2 – m(m+1) > 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}m \ne 0 \\-3m + 1 > 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}m \ne 0 \\m < \dfrac{1}{3}\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )