xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ 2 là 15 kg gạo và chở nhiều hơn xe thứ 3 là 21 kg gạo.hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg gạo.biết tổng 3 xe chở tất cả 432 kg g

Question

xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ 2 là 15 kg gạo và chở nhiều hơn xe thứ 3 là 21 kg gạo.hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg gạo.biết tổng 3 xe chở tất cả 432 kg gạo.

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-13T13:55:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:57:15+00:00

  Đáp án:

   xe thứ 1: 146 kg

  xe thứ 2: 161 kg

  xe thứ 3: 125 kg

  Giải thích các bước giải:

   Theo bài ra ta có sơ đồ:

    Xe thứ 1: 1 phần +║21 kg

    Xe thứ 2: 1 phần +║21 kg+15 kg

    Xe thứ 3: 1 phần    ║

    Tổng số phần bằng nhau là:

             1+1+1 =3 ( phần )

  Tổng của 3 phần đó là :

            432 – (21+21 +15)=375  (kg)

  Giá trị mỗi phần là:

           375 :3=125 ( kg)

  Xe thứ 1 chở là :

         125 +21=146 (kg)

  Xe thứ 2 chở là:

       125 +21 +15=161 (kg)

  Xe thứ 3 chở là :

      146 – 21 =125 (kg)

  0
  2021-08-13T13:57:36+00:00

  Theo bài ra có sơ đồ sau(hình vẽ)

  Từ sơ đồ ta thấy nếu xe thứ nhất bớt đi 21 kg gạo xe thứ 2 bớt đi 21+15=36 kg gạo thì số gạo còn lại sẽ gấp 3 lần số gạo xe thứ 3 và bằng:

                                                         $432-21-36=375$(kg)

                                                         Xe thứ 3 có số gạo là:

                                                            $375:3=125$(kg)

                                                         Xe thứ 1 có số gạo là:

                                                            $125+21=146$(kg)

                                                         Xe thứ 2 có số gạo là:

                                                             $146+15=161$(kg)

                                                                     Đs:xe 1: 146 kg,xe 2: 161 kg,xe 3: 125 kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )