Ex9: Hãy chọn ra một từ trong mỗi nhóm từ, có phần in nghiêng có phát âm khác với các từ trong nhóm từ đó 1. A. communicate B. chemistry C. ce

Question

Ex9: Hãy chọn ra một từ trong mỗi nhóm từ, có phần in nghiêng có phát âm khác với các từ trong nhóm từ đó
1. A. communicate B. chemistry C. cell D. call (chữ c in nghiêng)
2. A. chemistry B. sky C. dry D. cry (chữ y in nghiêng)
3. A. country B. couple C. rough D. count (chữ u in nghiêng)
4. A. bank B. dark C. stand D. rack (chữ a in nghiêng)
5. A. thing B. brother C. father D. mother (chữ th in nghiêng)

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-12-06T09:15:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:16:38+00:00

  1C

  2.A

  3.D

  4.B

  5.A

  0
  2021-12-06T09:16:40+00:00

  Bạn tham khảo :

  1B vì “ch” phát âm là “k”

  2A vì “y” đọc là “i” còn cái cái khác đọc là “ai”

  3D 

  4C vì “a” của từ stand là ” e” còn các từ khác là “a”

  5A vì “th” đọc là là ” thờ” ,c òn cái các khác đọc là “dờ”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )