Exercise 4: Complete the sentences with your own words: 1. Although my mom sing very well,____________________________________________. 2. Although __

Question

Exercise 4: Complete the sentences with your own words:
1. Although my mom sing very well,____________________________________________.
2. Although ___________________________________________, I can’t sing English song.
3. Sue didn’t come to my birthday party last Sunday though__________________________.
4. Although my school is far from the city, many students____________________________.
5. We really enjoyed the trip to the museum last week though_________________________.
6. Although my sister can draw very beautifully, she________________________________.

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-14T03:59:31+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T04:00:40+00:00

  1. Although my mom sings very well, she still cannot pass this contest.

  ( Mặc dù mẹ tôi hát rất hay nhưng mẹ vẫn không thể vượt qua cuộc thi này.)

  2. Although I practice it hard, I can’t sing English song.

  (Mặc dù tôi luyện tập rất chăm chỉ, nhưng tôi không thể hát bài hát tiếng Anh này.

  3. Sue didn’t come to my birthday party last Sunday though she was free.

  (Sue đã không đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào Chủ nhật tuần trước mặc dù cô ấy rảnh.)

  4. Although my school is far from the city, many students decide to study there.

  (4. Mặc dù trường của tôi cách xa thành phố, nhiều học sinh quyết định học ở đây.)

  5. We really enjoyed the trip to the museum last week though it rained a lot.

  (Chúng tôi thực sự rất thích chuyến đi đến bảo tàng tuần trước mặc dù trời mưa rất nhiều.)

  6. Although my sister can draw very beautifully, my family doesn’t want her to do them.

  (Mặc dù em gái tôi có thể vẽ rất đẹp nhưng gia đình tôi không muốn cô ấy làm chúng.)

  0
  2021-10-14T04:01:06+00:00

  1 Although my mom sing very well, she isn’t a singer.

  2 Although I speak english fluently , I can’t sing English song.

  3 Sue didn’t come to my birthday party last Sunday though I invited her.

  4 Although my school is far from the city, many students go there to study.

  5 We really enjoyed the trip to the museum last week though it is short.

  6 Although my sister can draw very beautifully, she isn’t an artist.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )