em hãy viết 1 chương trình nhập vào dãy số nguyên và in ra dãy số nguyên đó,giá trị lớn nhất của dãy số nguyên đó,và số lần xuất hiện giá trị số nguyê

Question

em hãy viết 1 chương trình nhập vào dãy số nguyên và in ra dãy số nguyên đó,giá trị lớn nhất của dãy số nguyên đó,và số lần xuất hiện giá trị số nguyên đó

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-17T18:32:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:33:50+00:00

  var a: array[1..250] of integer;

         i, n, d: byte;

         max: integer;

  Begin

       Write(‘n = ‘); readln(n); d:=0;

       For i:=1 to n do

          Begin

              Write(‘a[‘, i, ‘] = ‘); readln(a[i]);

              if i=1 then max:=a[1] 

              Else if a[i]>max then max:=a[i];

          End;

       For i:=1 to n do

          Begin

             Write(a[i], ‘ ‘);

             If a[i]=max then d:=d+1;

          End;

       Writeln;

       Writeln(‘so lon nhat: ‘, max);

       Write(‘so lan xuat hien: ‘, d);

       Readln

  End.

  0
  2021-07-17T18:33:51+00:00

  program day_so;

  uses crt;

  var A:array[1..1000] of integer;

        n,i,max,d:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap so luong phan tu: ‘);  readln(n);

         for i:=1 to n do

                begin

                       write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘);  readln(A[i]);

                end;

         write(‘Day so la: ‘);

         max:=A[1];

         for i:=1 to n do

                begin

                       write(A[i],’ ‘);

                       if A[i]>max then max:=A[i];

                end;

         writeln;

         d:=0;

         for i:=1 to n do

                if A[i]=max then d:=d+1;

         write(‘Gia tri lon nhat la: ‘,max,’ va xuat hien ‘,d,’ lan’);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )