Em hãy viết chương trình nhập vào N số nguyên (0 < N ≤ 688886) a1; a2; a3; … an (-9 tỷ tỷ ≤ ai ≤ +9 tỷ tỷ) vào từ bàn phím. In ra màn hình dãy số vừa

Question

Em hãy viết chương trình nhập vào N số nguyên (0 < N ≤ 688886) a1; a2; a3; … an (-9 tỷ tỷ ≤ ai ≤ +9 tỷ tỷ) vào từ bàn phím. In ra màn hình dãy số vừa nhập, số lớn nhất có trong dãy, vị trí của các số lớn nhất có trong dãy, số lượng phần tử lớn nhất có trong dãy mỗi kết quả trên một dòng. Ví dụ: Nhập vào N = 5; Các phần tử a1 = 500; a2 = 125; a3 = 300; a4 = 25; a5 =500; Kết quả trên màn hình là: 100 125 300 25 500 500 1 5 2

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-07-12T10:30:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:31:40+00:00

  uses crt;
  var a:array[1..10000000000000]of int64;
        n,i,d,max:longint;
  begin
          clrscr;
          repeat
                  write(‘Nhap so luong phan tu: ‘);readln(n);
                  if (n<=0)and(n>688886) then writeln(‘NHAP LAI!’);
          until (n>0)and(n<=688886);
          for i:=1 to n do
                  begin
                          write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);readln(a[i]);
                  end;
          write(‘Day so vua nhap: ‘);
          for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);
          max:=a[1];
          for i:=1 to n do if a[i]>max then max:=a[i];
          writeln;
          writeln(‘So lon nhat: ‘,max);
          write(‘Vi tri cua cac so lon nhat: ‘);
          for i:=1 to n do if a[i]=max then begin write(‘a[‘,i,’]; ‘);inc(d) end;
          writeln;
          write(‘So luong so lon nhat: ‘,d);
          readln;
  end.

  0
  2021-07-12T10:32:01+00:00

  var n,i,dem:longint;

        a:array[1..688886]of real;

        m:real;

  begin

   writeln(‘nhap so phan tu’);readln(n);

   writeln(‘nhap lan luot n phan tu’);m:=0;

   for i:=1 to n do begin

    readln(a[i]);

    if a[i]>m then m:=a[i];

   end;

   writeln(‘mang vua nhap’);

   for i:=1 to n do

    write(‘ ‘,a[i]:0:0);

    readln;

   writeln(‘ so lon nhat :’,m:0:0);

   readln;

   writeln(‘cac phan tu lon nhat’);

   dem:=0;

   for i:=1 to n do 

    if a[i]=m then write(i,’ ‘);

   readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )