xem một vật nặng vào lực kế chỉ giá trị v1 = 5 niutơn khi nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước lực kế khi t2 = 3 Newton tính a độ lớn tuổi axit tác dụn

Question

xem một vật nặng vào lực kế chỉ giá trị v1 = 5 niutơn khi nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước lực kế khi t2 = 3 Newton tính a độ lớn tuổi axit tác dụng của vật b thể tích của phần chất lỏng bị chuột chiếm chỗ biết rằng trọng lượng riêng của nước bằng 10.000 Newton trên mét khối

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-09-30T14:57:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:59:35+00:00

  Đáp án:

   FA=2N

  Giải thích các bước giải:

  a> lực đẩy ac-si-mét
  \[{F_A} = {F_1} – {F_2} = 5 – 3 = 2N\]

  b> thể tích vật chiếm chỗ

  \[{F_A} = d.V =  > V = \frac{2}{{10000}} = {2.10^{ – 4}}{m^3} = 0,2lit\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )