xếp các số [0

Question

xếp các số [0

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-07-25T21:20:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:21:17+00:00

  Đáp án:

   123, 234, 345, 456, 567, 678, 789.

  Giải thích các bước giải:

   vì a<b<c

  0
  2021-07-25T21:21:45+00:00

  Bạn tham khảo :

  $A,$

  $a0b$

  $ab0$

  $abc$

  $acb$

  $ac0$

  $ba0$

  $b0a$

  $bac$

  $bca$

  $b0c$

  $bc0$

  $c0a$

  $c0b$

  $cab$

  $cba$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )