Xét phép lai aabbDd × aaBbdd cho bao nhiêu kiểu gen và kiểu kình ở đời con.

Question

Xét phép lai aabbDd × aaBbdd cho bao nhiêu kiểu gen và kiểu kình ở đời con.

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-12T15:52:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T15:53:31+00:00

  Xét từng cặp 

  aa  x aa cho 1 kiểu gen và 1 loại kiểu hình 

  bb x Bb cho 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình 

  Dd x dd cho 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình 

  + Số loại kiểu gen là 2×2=4 

  + Số loại kiểu hình là 2×2 =4 

   

  0
  2021-09-12T15:53:51+00:00

  Đáp án:

  * Chia phép lai aabbDd × aaBbdd thành các phép lai nhỏ như sau:

  + aa × aa 

  → Cho 1 kiểu gen, 1 kiểu hình

  + bb × Bb

  → Cho 2 kiểu gen, 2 kiểu hình

  + Dd × dd

  → Cho 2 kiểu gen, 2 kiểu hình

  ⇒ Số kiểu gen ở đời con là:

  1 × 2 × 2 = 4 kiểu gen

  ⇒ Số kiểu hình ở đời con là:

  1 × 2 × 2 = 4 kiểu hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )