Xét sự biến thiên của hàm số -x^2+6x+8 trên khoảng (-10;2) , (3;5)

Question

Xét sự biến thiên của hàm số -x^2+6x+8 trên khoảng (-10;2) , (3;5)

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-08T18:31:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:32:59+00:00

  `y = f (x) = -x^2 + 6x + 8`

  Xét `(-10; 2)`

  Với `x_1 = 0 => f (x_1) = 8`

  Với `x_2 = 1 => f (x_2) = 13`

  `=> (f (x_1) – f(x_2))/(x_1 – x_2) = (8 – 13)/(0 – 1) = 5 > 0`

  `=>` Hàm số đồng biến trên `(-10; 2)`

  Xét `(3; 5)`

  Với `x_1 = 4 => f (x_1) = 16`

  Với `x_2 = 4,1 => f (x_2) = 15,79`

  `=> (f (x_1) – f(x_2))/(x_1 – x_2) = (16 – 15,79)/(4 – 4,1) = -21/10 < 0`

  `=>` Hàm số nghịch biến trên `(3; 5)`

  0
  2021-07-08T18:33:19+00:00

  C1:

  Parabol $y=-x^2+6x=8$ có $a<0$ nên đỉnh hướng lên trên.

  $x_{\max}=\dfrac{-6}{2.(-1)}=3$

  $\Rightarrow$ hàm số đồng biến trên $(-\infty;3)$, nghịch biến trên $(3;+\infty)$

  $(-10;2)\subset (-\infty;3)\to$ $f(x)$ đồng biến trên $(-10;2)$

  $(3;5)\in (3;+\infty)\to$ $f(x)$ nghịch biến trên $(3;5)$

  C2: 

  $D=\mathbb{R}$

  – Xét tính đơn điệu trên $(-\infty;3)$

  $x_1=0\Rightarrow f(x_1)=8$

  $x_2=1\Rightarrow f(x_2)=-1+6+8=13$

  $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=5>0$

  $\to$ hàm số đồng biến trên $(-\infty;3)$

  $(-10;2)\subset (-\infty;3)\to f(x)$ đồng biến trên $(-10;2)$ 

  Tương tự, xét tính đơn điệu trên $(3;+\infty)$ suy ra $f(x)$ nghịch biến trên $(3;5)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )