Xét tính liên tục của hàm số y=f(x)={x^2-2x+3 khi x lớn hơn hoặc bằng 0 {x+3 khi x<0 Trên R

Question

Xét tính liên tục của hàm số
y=f(x)={x^2-2x+3 khi x lớn hơn hoặc bằng 0
{x+3 khi x<0 Trên R

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-10-06T15:00:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:01:38+00:00

  Dễ thấy $f(x)$ liên tục trên $(-\infty;0)\cup(0;+\infty)$

  Xét điểm $x=0$:

  $f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2-2x+3)=3$

  $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x+3)=3$

  $\to \lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=3$

  $\to f(x)$ liên tục tại $x=0$

  Vậy $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

  0
  2021-10-06T15:01:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )