Fe+2HCl tạo thành FeCl2 + H2

Question

Fe+2HCl tạo thành FeCl2 + H2
thấy sinh ra 5,6 lít khí H2 ở đ vc .hãy tính
a, khối lượng Fe đã phản ứng
b, khối lượng HCl đã phản ứng
c, khối lượng FeCl2 tạo thành

in progress 0
aikhanh 4 ngày 2021-12-06T15:04:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:05:13+00:00

  Đáp án:

   Fe +2HCl –> FeCl2 + H2

  0,25  0,5            0,25     0,25

  nH2=$\frac{5,6}{22,4}$=0,25

  mFe=0,25.56=14g

  mHCl=0,5.36,5=18,25g

  mFeCl2=0,25.(56+71)=31,75g

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T15:05:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )