Fe3O4+HNO3——->NH4NO3+FeNO3 +H2O Fe3O4+H2SO4——>Fe2(SO4)3 +S+H2O CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

Question

Fe3O4+HNO3——->NH4NO3+FeNO3 +H2O
Fe3O4+H2SO4——>Fe2(SO4)3 +S+H2O
CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

in progress 0
Claire 22 phút 2021-09-20T09:39:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:40:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$

  $3Fe^{\dfrac{+8}{3}} \to 3Fe^{+3} + 1e$
  $N^{+5} + 8e \to NH_4NO_3$

  $8Fe_3O_4 + 74HNO_3 \to 24Fe(NO_3)_3 + NH_4NO_3 + 35H_2O$

  $b/$

  $3Fe^{\dfrac{+8}{3}} \to 3Fe^{+3} + 1e$

  $S^{+6} + 6e \to S^0$

  $6Fe_3O_4 + 28H_2SO_4 \to 9Fe_2(SO_4)_3 + S + 28H_2O$

   

  0
  2021-09-20T09:40:36+00:00

  1. 

  $3Fe^{+8/3}\to 3Fe^{+3}+ e$    (8x)

  $N^{+5}+8e\to N^{-3}$              (1x)

  $\to 8Fe_3O_4+74HNO_3\to 24Fe(NO_3)_3+NH_4NO_3+35H_2O$

  2.

  $6Fe^{+8/3}\to 6Fe^{+3}+2e$     (3x)

  $S^{+6}+6e\to S^0$                      (1x)

  $\to 6Fe_3O_4+28H_2SO_4\to 9Fe_2(SO_4)_3+S+28H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )