Find the word which has a different sound in the underlined part Câu 1:A.city B.fish C.dish D.high Câu 2.A.cold B.photo C.continent D.poster Câu 3.A.w

Question

Find the word which has a different sound in the underlined part
Câu 1:A.city B.fish C.dish D.high
Câu 2.A.cold B.photo C.continent D.poster
Câu 3.A.walks B.gets C.stops D.lives
Câu 4.A.goggles B. snow C.stop D. spor

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-22T14:10:34+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:11:36+00:00

  Câu 1: D ( đọc là /ai/, còn lại là /i/) 

  Câu 2: C ( đọc là/o/, còn lại là /ə/) 

  Câu 3: D ( đọc là /z/, còn lại là /s/) 

  Câu 4 : B( đọc là /ə/, còn lại là /o/) 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-08-22T14:11:59+00:00

  Câu 1: D

  Câu 2: C

  Câu 3: D

  Câu 4: B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )