$\frac{1}{2.4}$ + $\frac{1}{4.6}$ + …. + $\frac{1}{2020.2022}$ (làm cụ thể giúp mik nha)

Question

$\frac{1}{2.4}$ + $\frac{1}{4.6}$ + …. + $\frac{1}{2020.2022}$
(làm cụ thể giúp mik nha)

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-09-27T10:17:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:18:17+00:00

  Đáp án:

  A=(`1/2`-`1/2021`) : 2

  Giải thích các bước giải:

   Đặt A=`1/2.4`+`1/4.6`+…+`1/2020.2022`

        2A=`4-2/2.4`+`6-4/4.6`+…+`2022-2020/2020.2022`

        2A=`1/2`-`1/4`+`1/4`-`1/6`+…..+`1/2020-1/2021`

        2A=`1/2`-`1/2021`

  =>A=(`1/2`-`1/2021`) : 2

  0
  2021-09-27T10:19:00+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Đặt `A = 1/(2 . 4) + 1/(4 . 6) + … + 1/(2020 . 2022)`

  `-> 2A = 1/2 – 1/4 + 1/4 – 1/6 + … + 1/2020 – 1/2022`

  `-> 2A = 1/2 + (- 1/4 + 1/4 – 1/6 + … + 1/2020) – 1/2022`

  `-> 2A = 1/2 – 1/2022`

  `-> 2A = 505/1011`

  `-> A = 505/2022`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )