$\frac{x+1}{x}$ -$\frac{2}{x-1}$ =$\frac{2x-5}{x.(x+1}$ giải phương trình điều kiện xác định mẫu thức chung

Question

$\frac{x+1}{x}$ -$\frac{2}{x-1}$ =$\frac{2x-5}{x.(x+1}$
giải phương trình
điều kiện xác định
mẫu thức chung

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-11-04T05:16:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:18:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

   ĐKXĐ:  x≠0,x≠1

  Mẫu thức chung x(x+1)(x-1)

  x+1/x – 2/x-1 = 2x-5/ x(x+1)

  <=> (x+1)(x-1)x(x+1)/x(x-1)(x+1) – 2(x+1)x/ (x-1)(x+1)x = (2x-5)(x-1)/x(x-1((x+1)

  => (x²-1)(x²+x) – 2(x²+x) = 2x²-5x-2x+5

  <=> (x²+x)(x²-3)= 2x²-7x+5

  <=> (x⁴-3x²+x³-3x) – (2x²-7x+5)=0

  <=> x⁴ +x³-3x²-3x-2x²+7x-5=0

  <=> x⁴+x³-5x²+4x-5=0

  Đề là giải pt nhưng k có x nên mk tách ra bạn nhé. Còn nếu muốn thành tích thì sẽ làm thêm nx.

  0
  2021-11-04T05:18:51+00:00

  Đáp án:điều kiện xác đinh của pt là: x khác 0 

                                                                 x khác +- 1

   

  Giải thích các bước giải:tìm điều kiện

  đặt x(x+1)(x-1) làm mẫu thức chung

  sau đó thu gọn 

  kết quả 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )