$\frac{x+2}{20}$=$\frac{2}{-8}$ Please~~~mik cảm ơn trước nhá

Question

$\frac{x+2}{20}$=$\frac{2}{-8}$ Please~~~mik cảm ơn trước nhá

in progress 0
Amara 1 năm 2021-10-16T01:10:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:12:44+00:00

  Đáp án:

  Vậy $x = -7$

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{x+2}{20}=\dfrac{2}{-8}$

  $=>(x+2).(-8)=2.20$

  $=>(x+2).(-8)=40$

  $=>x+2=40:(-8)$

  $=>x+2=-5$

  $=>x=-5-2$

  $=>x=-7$

  Vậy $x = -7$

  0
  2021-10-16T01:12:54+00:00

  Đáp án:

  \(x=-7\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\dfrac{x+2}{20}=\dfrac{2}{-8}\\\Rightarrow (x+2).(-8)=20.2\\\Rightarrow -8x-16=40\\\Rightarrow -8x=40+16\\\Rightarrow -8x=56\\\Rightarrow x=-7\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )