$\frac{3+2√3}{3}$ + $\frac{2+√2}{√2+1}$ -( 2+ √3)

Question

$\frac{3+2√3}{3}$ + $\frac{2+√2}{√2+1}$ -( 2+ √3)

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-15T11:39:26+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:40:49+00:00

  Đáp án:$\sqrt{2}$

   

  Giải thích các bước giải:

  =$\frac{3+2\sqrt{3}}{3}+\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}-(2+\sqrt{3})$

  =$\frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{3}+\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}+1}-(2+\sqrt{3})$

  =$\sqrt{3}+2+\sqrt{2}-2-\sqrt{3}$

  =$\sqrt{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )