$\frac{(3.4.$2^{16}$}{11. $2^{13}$. $4^{11}$- $16^{9}$}$ Giúp mik với

Question

$\frac{(3.4.$2^{16}$}{11. $2^{13}$. $4^{11}$- $16^{9}$}$ Giúp mik với

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-13T08:19:47+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:21:11+00:00

  Có $\frac{3.4.2^{16}}{11.2^{13}.4^{11}-16^{9}}$

      =$\frac{3.2^{2}.2^{16}}{11.2^{13}.2^{22}-2^{36}}$

      =$\frac{3.2^{18}}{11.2^{35}-2^{36}}$

      =$\frac{3.2^{18}}{2^{35}.(11-2)}$

      =$\frac{3}{2^{17}.9}$

      =$\frac{1}{2^{17}.3}$

  Vậy giá trị biểu thức là $\frac{1}{2^{17}.3}$

  CHÚC BẠN HOK TỐT!!!!

  0
  2021-09-13T08:21:36+00:00

  `\frac{3.4.2^{16}}{11.2^{13}.4^{11}-16^9}`

  `=\frac{3.2^2 .2^{16}}{11.2^{13}.(2^2)^{11}-(2^4)^9}`

  `=\frac{3.2^{18}}{11.2^{13}.2^{22}-2^{36}}`

  `=\frac{3.2^{18}}{11.2^{35}-2^{36}}`

  `=\frac{3.2^{18}}{2^{18}.(11.2^{17}-2^{18})}`

  `=\frac{3}{11.2^{17}-2^{18}}`

  `=\frac{3}{2^{17}.(11-2)}`

  `=\frac{3}{2^{17}.9}.`

  `=\frac{1}{2^{17}.3}.`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )