fsjnsmndmadnamdn ********************* ******************** lập trình pascal in ra màn hình chữ:” chúc học tốt”

Question

fsjnsmndmadnamdn
*********************
********************
lập trình pascal in ra màn hình chữ:” chúc học tốt”

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-08-05T01:23:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:25:17+00:00

  Program bt;

  Uses crt;

  Begin

  Clrscr;

  Writeln (‘ Chuc hoc tot ‘ );

  Readln

  End. 

  0
  2021-08-05T01:25:22+00:00

  Program chuc_hoc_tot;

  uses Crt;

  Begin

  Writeln(‘chuc hoc tot’);

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )