Gấppppp!!! Giải giúp e liền vs ạ làm xong vote luôn pls ???? đăng hơi trễ mong ac giúp e ạ B1: cho hàm số y= x bình / 2 có đồ thị là P và đg thằng D: y=

Question

Gấppppp!!! Giải giúp e liền vs ạ làm xong vote luôn pls ???? đăng hơi trễ mong ac giúp e ạ
B1: cho hàm số y= x bình / 2 có đồ thị là P và đg thằng D: y= (-x bình /2 ) +3
Tìm tọa độ các giao điểm của P và D bằng phép toán
Em mới học bài này nên trình bày dễ hiểu giúp e nhé
B2:giải pt: 3x mũ 4 -12x bình +9 =0

in progress 0
Arya 22 phút 2021-10-09T22:30:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:32:05+00:00

  * Sửa đề câu 1: $(d): y=\dfrac{-x}{2}+3$

  Bài 1: 

  Phương trình hoành độ giao:

  $\dfrac{x^2}{2}=\dfrac{-x}{2}+3$

  $\to x^2=-x+6$

  $\to x^2+x-6=0$

  $\to (x-2)(x+3)=0$

  $\to x=2$ hoặc $x=-3$

  $x=2\to y=\dfrac{2^2}{2}=2$

  $x=-3\to y=\dfrac{(-3)^2}{2}=\dfrac{9}{2}$

  Vậy toạ độ hai giao điểm là $(2;2)$ và $\Big(-3;\dfrac{9}{2}\Big)$

  Bài 2:

  $3x^4-12x^2+9=0$

  Đặt $t=x^2$ ($t\ge 0$)

  $\to 3t^2-12t+9=0$

  $\Delta’=6^2-3.9=9>0$

  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  $t_1=\dfrac{6+\sqrt9}{3}=3\ge 0$ (TM)

  $\to x=\pm\sqrt{t}=\pm\sqrt3$

  $t_2=\dfrac{6-\sqrt9}{3}=1\ge 0$ (TM)

  $\to x=\pm\sqrt{t}=\pm 1$

  Vậy $S=\{\pm 1;\pm\sqrt3\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )