Gen B có 3000 Nu,có A+T=60% số Nu của gen a,Xác định chiều dài gen B b,Số Nu từng loại của gen B là bao nhiêu?

Question

Gen B có 3000 Nu,có A+T=60% số Nu của gen
a,Xác định chiều dài gen B
b,Số Nu từng loại của gen B là bao nhiêu?

in progress 0
Claire 3 ngày 2021-09-06T11:54:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:56:19+00:00

  Đáp án:

  Theo đề bài:

  $G$en $B$: 3000nu

  $A + T $= 60% 

  a, gọi $L$ là chiều dài của gen $B$:

  $ L$= $\frac{nu}{2}$ $× 3,4$

  = $\frac{3000}{2}$ $×3,4= 5100$$A^{°}$ 

  b, theo nguyên tắc bổ sung:

  $A$%=$T$%

  $G$%=$X$%

  Mà ta có A%+ T% = 60%

  $=> A$%= 30%

        $T$%= 30%

  ta có : $A+T+G+X = 100$%

  $=> G$%$+ X$% $= 40$%

  $=> G$%= $X $%$= 20$%

  Nu từng loại gen B là:

  $A = T$ = $\frac{30. 3000}{100}$ = $900 nu$

  $G= X $= $\frac{20.3000}{100}$ =$600$ nu

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-06T11:56:48+00:00

  Theo nguyên tắc bổ sung ta có 

  $A=T$=$30$% mà $A+G$=$50$%

  b,Số Nu từng loại của gen B là

  $A=T$=$30$%x$3000$=$900$ Nu 

  $G=X$=$20$%x$3000$=$600$ Nu

  Gen B có $3000$ Nu suy ra chiều dài của gen là 

  $L$=$\frac{N}{2}$ x$3,4$=$5100$ amtrong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )