Gen có chiều dài 4080A°, A/G=32/3 số nuclêôtit mà môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 4 lần

Question

Gen có chiều dài 4080A°, A/G=32/3 số nuclêôtit mà môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 4 lần

in progress 0
Jade 4 phút 2021-09-12T22:51:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:52:46+00:00

  Số nucleotit của gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

  Theo bài ra ta có: A/G = 2/3 mà A + G = 50%

  nên A = T = 20%; G = X = 30%

  Số nucleotit của gen là:

  G = X = 30% x 2400 = 720

  → A = T = (2400 – 720 x 2) : 2 = 480

  Tổng số nucleotit môi trường cung cấp:  

  2400 x ($2^{4}$ – 1)  = 36000

  0
  2021-09-12T22:53:16+00:00

  Đáp án:

  – Tổng số Nu của gen là:

  4080 × 2 : 3,4 = 2400 Nu

  – Khi gen nhân đôi 4 lần, môi trường cung cấp cho gen số Nuclêôtit tự do là:

  2400 × ($2^{4}$ – 1) = 36000 Nu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )