Giá xăng tháng 5 tăng 20% so với giá xăng tháng 4. Giá xăng tháng 6 giảm 10% so với giá xăng tháng 5 . Hỏi giá xăng tháng 6 tăng hay giảm bao nhiêu %

Question

Giá xăng tháng 5 tăng 20% so với giá xăng tháng 4. Giá xăng tháng 6 giảm 10% so với giá xăng tháng 5 . Hỏi giá xăng tháng 6 tăng hay giảm bao nhiêu % so với giá xăng tháng 4

in progress 0
Ayla 3 ngày 2021-12-06T18:05:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:07:19+00:00

  Đáp án:

  Giá xăng tháng `5` chiếm số `%` là :

      `100% + 20% = 120 %`

  Giá xăng tháng `6` chiếm số `%` là :

      `120 % – 10% = 110%`

  Do `100 % < 110 %` nên giá xăng tháng 6 sẽ tăng so với giá xăng tháng 4 

   Vậy giá xăng tháng 6 tăng so với giá xăng tháng 4 là :

         `110 % – 100 % = 10 %`

   Vậy giá xăng tháng `6` tăng `10%` so với giá xăng tháng `4` 

  $\text{#No Coppy}$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T18:07:20+00:00

  C1 :Coi giá xăng tháng 4 là : 100%

  Giá xăng tháng năm chiếm là :

      100% + 20% = 120 %

  10% giá xăng tháng 5 là :

   120% : 100 x 10 = 12%

  Giá xăng tháng 6 chiếm là :

      120 % – 12% = 108%

  Vì 100 % < 108 % nên giá xăng tháng 6 tăng so với giá xăng tháng 4 

    Giá xăng tháng 6 tăng so với giá xăng tháng 4 là :

         108 % – 100 % = 8 %

   Vậy giá xăng tháng 6 tăng 8% so với giá xăng tháng 4 

  C2 :  Giả sử giá xăng tháng 4 là : 100000 đồng

   Giá xăng tháng 5 là :

     100000 + 100000 x 20 % = 120000 ( đồng )

  10 % giá xăng tháng 5 là :

     120000 : 100 x 10 = 12000 ( đồng )

  Giá xăng tháng 6 là :

      120000 – 12000 = 108000 ( đồng )

  Vì 100000 < 108000 nên giá xăng tháng 6 tăng so với giá xăng tháng 4 

    Giá xăng tháng 6 tăng so với giá xăng tháng 4 là :

         108000 – 100000 = 8000 ( đồng )

   8000 đồng chiếm là :

       8000 : 100000 = 0,08 = 8 % 

  Vậy giá xăng tháng 6 tăng 8% so với giá xăng tháng 4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )