Giả sử` a, b, u, v `là các số thực mà` av – bu = 1.` Chứng minh rằng: `a ^ 2 + b ^ 2 + u ^ 2 + v ^ 2 + au + bv ≥√3`

Question

Giả sử` a, b, u, v `là các số thực mà` av – bu = 1.` Chứng minh rằng:
`a ^ 2 + b ^ 2 + u ^ 2 + v ^ 2 + au + bv ≥√3`

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-07-12T10:56:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:57:37+00:00

  Đặt `A=a^2+b^2+u^2+v^2+au+bv`

  `4A=4a^2+4b^2+4u^2+4v^2+4au+4bv`

  `⇔4A=(2a+u)^2+(2b+v)^2+3u^2+3v^2`

  `⇔A=((2a+u)^2+(2b+v)^2+3u^2+3v^2)/4 ≥0`

  ta có :

  `⇔A≥2\sqrt((a^2+b^2)(u^2+v^2))+au+bv`

  `⇔A^2≥2\sqrt((ac+bd)^2 +(av-bu)^2)+au+bv`

  `⇔A^2≥2\sqrt((ac+bd)^2 +1)+au+bv`

  `⇒A^2≥(au+bv)^2+4+4(au+bv)^2+4x\sqrt((au+bv)^2+1)`

  `⇔A^2≥1+(au+bv)^2+4x\sqrt((au+bv)^2+1)+4x^2+3`

   `⇔A^2≥((au+bv)^2+2x+1)^2+3≥3`

  `⇔A≥√3`

  `”=”`xẩy ra khi :

  `a=-`$\sqrt[4]{4/(3)}$

  `b=0`

  `c=`$\sqrt[4]{1/(12)}$

  `d=`$\sqrt[4]{3/(4)}$

  0
  2021-07-12T10:58:02+00:00

  Kham khảo nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )