Giả sử F là biến tệp văn bản, tệp văn bản ‘so.txt’ có nội dung là các dãy chữ số sau :,3,5,7 .sau khi thực hiện đoạn lệnh :Assign(F,’so.txt’); rewrite

Question

Giả sử F là biến tệp văn bản, tệp văn bản ‘so.txt’ có nội dung là các dãy chữ số sau :,3,5,7 .sau khi thực hiện đoạn lệnh :Assign(F,’so.txt’); rewrite(F);write(f,9);close(f); thì nội dung tệp ‘so.txt’ là :
A. 3,5,7,9
B. 9,3,5,7
C. 9
D. rỗng

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-07T19:22:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T19:24:02+00:00

    =>C.9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )