giá trị của biểu thức 165,5 [4,25+5,75]-10,5 cảm ơn em dang chuản bị thi

Question

giá trị của biểu thức 165,5 [4,25+5,75]-10,5 cảm ơn em dang chuản bị thi

in progress 0
Mackenzie 59 phút 2021-09-26T16:28:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:30:12+00:00

      165,5 × (4,25 + 5,75) – 10,5

  = 165,5 × 10 – 10,5

  = 1655 – 10,5 

  = 1644,5

  0
  2021-09-26T16:30:13+00:00

  165,5 x (4,25 + 5,75) – 10,5

  = 165,5 x 10 – 10,5

  = 1655 – 10,5

  = 1644,5

  Vậy 165,5 x (4,25 + 5,75) – 10,5 = 1644,5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )