giá trị nào của m thì phương trình (m-3)x^2 + (m+3)x -m-1 =0 có 2 ngo phân biệt ?

Question

giá trị nào của m thì phương trình (m-3)x^2 + (m+3)x -m-1 =0 có 2 ngo phân biệt ?

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-05T01:32:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:33:22+00:00

  Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x<-3/5\\x>1\end{array} \right.\) 

   

  Giải thích các bước giải: + m=3 =>pt có nghiệm duy nhất
  + m$\neq$ 3 =>pt bậc 2 có Δ=b^2-4ac=5m^2-2m-3=(5m+3)(m-1)
  để pt có 2 nghiệm pb => Δ>0 =>(5m+3)(m-1)>0 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x<-3/5\\x>1\end{array} \right.\) 

   

  0
  2021-10-05T01:33:44+00:00

  Đáp án:`m>1\or\m<-5/3`

  Giải thích các bước giải:

  `(m-3)x^2+(m+3)x-m-1=0`

  `<=>(m-3)x^2+(m+3)x-(m+1)=0`

  `\Delta`

  `=(m+3)^2+4(m-3)(m+1)`

  `=m^2+6m+9+4(m^2-2m-3)`

  `=5m^2-2m-3`

  PT có 2 nghiệm pb

  `<=>\Delta>0`

  `<=>5m^2-2m-3>0`

  `<=>5m^2-5m+3m-3>0`

  `<=>(m-1)(5m+3)>0`

  `<=>m>1\or\m<-5/3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )