giải bài tập pascal giúp mik vs tính giá tiền điện từ số kw đã dùng. từ kw 0 đến 50 đầu giá 1678 đ\kw từ kw 50 đến 100 1734đ từ kw 100 đến 200 2014đ

Question

giải bài tập pascal giúp mik vs
tính giá tiền điện từ số kw đã dùng.
từ kw 0 đến 50 đầu giá 1678 đ\kw
từ kw 50 đến 100 1734đ
từ kw 100 đến 200 2014đ
từ kw 200 đến 300 2536đ
và > 300 giá 3000

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-25T14:57:59+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T14:59:41+00:00

  uses crt;
  var n,kq,i:longint;
  begin
          write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
          for i:=1 to n do
                  begin
                          if i<50 then kq:=kq+1678;
                          if (i>=50) and (i<100) then kq:=kq+1734;
                          if (i>=100) and (i<200) then kq:=kq+2014;
                          if (i>=200) and (i<=300) then kq:=kq+2536;
                          if i>300 then kq:=kq+3000;
                  end;
          clrscr;
          write(‘So tien la: ‘,kq);
          readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )