Giải bất phương trình sau: $\dfrac{x+2}{x}+\dfrac{x}{x+2}\leq2$

Question

Giải bất phương trình sau: $\dfrac{x+2}{x}+\dfrac{x}{x+2}\leq2$

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-07T22:41:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T22:42:52+00:00

  Đáp án:

  $x \in (-2;0)$ 

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ: $\begin{cases}x\ne0\\x\ne-2\end{cases}$

  $\dfrac{x+2}x+\dfrac x{x+2} \leqslant 2$

  $⇔ \dfrac{x+2}x+\dfrac x{x+2}-2 \leqslant 0$

  $⇔ \dfrac{2(x+2)^2}{2x(x+2)}+\dfrac{2x^2}{2x(x+2)}-\dfrac{4x(x+2)}{2x(x+2)}\leqslant 0$

  $⇔ \dfrac{2(x^2+4x+4)+2x^2-4x(x+2)}{2x(x+2)} \leqslant0$

  $⇔ \dfrac{2x^2+8x+8+2x^2-4x^2-8x}{2x(x+2)} \leqslant 0$

  $⇔ \dfrac{8}{2x(x+2)}\leqslant 0$

  $\to 2x(x+2)<0$

  $\to x(x+2)<0$

  Vì $x<x+2$

  $\to \begin{cases}x<0\\x+2>0\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x<0\\x>-2\end{cases}$

  $\to -2<x<0$

  $\to x \in (-2;0)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )