giải bất pt 3x-5/x^2+2<0 x^2>25 x^2+3x<10

Question

giải bất pt
3x-5/x^2+2<0 x^2>25
x^2+3x<10

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-11-06T19:51:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:53:16+00:00

  a) $\frac{3x-5}{x^{2}+2}$<0 

  ⇔ 3x-5<0

  ⇔  3x<5

  ⇔   x  < $\frac{5}{3}$ 

  Vậy tập nghiệm của BPT trên là x<$\frac{5}{3}$ 

  b) $x^{2}$>25

  ⇔   x>5

  Vậy tập nghiệm của BPT trên là x>5

  c) $x^{2}$+3x<10

  ⇔ $x^{2}$+3x-10<0

  ⇔ $x^{2}$+5x-2x-10<0

  ⇔ x(x+5)-2(x+5)<0

  ⇔ (x+5)(x-2)<0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+5<0\\x-2<0\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x<-5\\x<2\end{array} \right.\) 

  Vậy tập nghiệm của BPT trên là: x<-5, x<2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )