Giaỉ các phương trình sau: 1, 4x^2-17x+4=0 2, 2x^4 -5x^3+6x^2-5x+2=0 3, 2x^4+x^3-6x^2+x+2=0 4, x^4+2x^3+4x^2+2x+1=0

Question

Giaỉ các phương trình sau:
1, 4x^2-17x+4=0
2, 2x^4 -5x^3+6x^2-5x+2=0
3, 2x^4+x^3-6x^2+x+2=0
4, x^4+2x^3+4x^2+2x+1=0

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-10-10T11:04:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:05:27+00:00

  Đáp án:

   4 hoặc 1/4

  Giải thích các bước giải:

   1/ 4x^2-x-16x+4=0

      ↔  (4x^2-x)+(-16x+4)=0

      ↔ x(4x-1)-4(4x-1)=0

      ↔ (x-4)(4x-1)=0

      x-4=0

  →hoặc(là dấu [ ) 

     4x-1=0

  =>x=4 hoặc x=$\frac{1}{4}$ 

  vậy

  2/  (????^2−2????+1)(2????^2−????+2)=0.

  ↔(????−1)^2(2????^2−????+2)=0

       (x-1)^2=0      hoặc                  (2x^2-x+2)=0

  ↔  x=1                hoặc                   x=vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )