Giải các phương trình sau : a) 3x – 5 = 4 b) (x + 2)(x – 3) = 0

Question

Giải các phương trình sau :
a) 3x – 5 = 4 b) (x + 2)(x – 3) = 0

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-27T09:18:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:20:13+00:00

  `text{Đáp án:}`

   `a)x=3`  

  `b)`\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 

  `text{Giải thích các bước giải:}`

  `a)`  
  `3x – 5 =  4`
  `=>3x=4+5`
  `=>3x=9`
  `=>x=9:3`
  `=>x=3`  
  `b)`  
  `(x + 2)(x – 3) = 0 `
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=0-2\\x=0+3\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 

  0
  2021-07-27T09:20:32+00:00

  a) 3x – 5 = 4

  ⇔ 3x = 5 + 4

  ⇔ 3x = 9

  ⇔ x = 3

  b) (x + 2)(x – 3) = 0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy S = {- 2; 3}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )