Giải các phương trình sau: a, √x + 8 = x + 2 b, 2x + 5/(x – 2) = x + 2/x – 2

Question

Giải các phương trình sau:
a, √x + 8 = x + 2
b, 2x + 5/(x – 2) = x + 2/x – 2

in progress 0
Charlie 7 ngày 2021-12-03T13:34:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:36:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-03T13:36:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,<=> $\sqrt{x}$-x+8-2=0

    <=> -(x+2$\sqrt{x}$) +(3$\sqrt{x}$)

    <=>-$\sqrt{x}$.($\sqrt{x}$+2) +3($\sqrt{x}$+2)=0

  <=>($\sqrt{x}$+2)(3-$\sqrt{x}$ =0

  <=>\(\left[ \begin{array}{l}\sqrt{x}+2=0\\3-\sqrt{x}=0\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l} Vô nghiệm\\x=9\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )