giải các phương trình sau a) $\frac{12}{x-1}$ – $\frac{8}{x+1}$ =1 b) 16 $x^{2}$ + 8 x + 1 =0

Question

giải các phương trình sau
a) $\frac{12}{x-1}$ – $\frac{8}{x+1}$ =1
b) 16 $x^{2}$ + 8 x + 1 =0

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-18T04:31:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:32:59+00:00

  @FanRapital

  Đáp án :

  a )    ĐKXĐ : x $\neq$  ±1

  Theo bài ra :        $\frac{12}{x-1}$  – $\frac{8}{x+1}$ = 1

             => 12.(x+1) -8.(x-1)=(x+1).(x-1)

             => 12x + 12 – 8x +8=x²-1

              => x²-4x-21=0

  Ta có : Δ’=( -2 )²-1.(-21)=25>0

  => phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

  x1 = $\frac{2+√25}{1}$ = 7

  x2 = $\frac{2-√25}{1}$ = -3

  b) Ta có : Δ’=( 4 )²-16.1=0

  => phương trình có  nghiệm kép:

  x1=x2=$\frac{-4}{16}$ =$\frac{-1}{4}$ 

   

  0
  2021-09-18T04:33:42+00:00

  a)`\frac{12}{x-1}-\frac{8}{x+1}=1 `

  ĐKXĐ: `x ne ±1`

  `⇔\frac{12(x+1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{8(x-1)}{(x+1)(x-1)}=\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} `

  `⇒12x+12-8x+8=x^2-1`

  `⇔12x-8x-x^2=-1-8-12`

  `⇔-x^2+4x+21=0`

  `⇔x^2-4x-21=0`

  Ta có: `Δ’=(-2)²+21=25>0`

  Do đó PT có 2 nghiệm phân biệt \(\left[ \begin{array}{l}x_1=\dfrac{2+\sqrt[]{Δ’}}{1}=\dfrac{2+\sqrt[]{25}}{1}=7(N)\\x_2=\dfrac{2-\sqrt[]{Δ’}}{1}=\dfrac{2-\sqrt[]{25}}{1}=-3(N)\end{array} \right.\)

  Vậy `S={7;-3}`

  b) `16x^2+8x+1=0`

  Ta có: `Δ’=4^2-16=0`

  Do đó phương trình có nghiệm kép $x_1=x_2=\dfrac{-4}{16}=\dfrac{-1}{4}$ 

  Vậy `S={\frac{-1}{4}}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )