Giải dùm em. Nếu được cho em cách giải luôn ak 1) Cho 900ml nước vào 100ml có dd pH = 2. pH của dd thu được? 2) phải thêm bao nhiêu ml nước vào 100ml

Question

Giải dùm em. Nếu được cho em cách giải luôn ak
1) Cho 900ml nước vào 100ml có dd pH = 2. pH của dd thu được?
2) phải thêm bao nhiêu ml nước vào 100ml dd NaOH pH = 13 để được một dd có pH = 12
3) Cho 200ml dd NaOH có pH = 14 vào 300ml dd H2SO4 0,25M thu được 400ml dd A. Giá trị pH A ?

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-14T05:51:34+00:00 1 Answers 252 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-14T05:53:28+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = {10^{ – 2}} = 0,01M\\
  {n_{{H^ + }}} = 0,1 \times 0,01 = 0,001\,mol\\
  {V_{{\rm{dd}}}} = 0,1 + 0,9 = 1l\\
  {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = \dfrac{{0,001}}{1} = 0,001M\\
  pH =  – \log (0,001) = 3\\
  2)\\
  {\rm{[O}}{{\rm{H}}^ – }{\rm{]}} = {10^{ – (14 – 13)}} = 0,1M\\
  {n_{O{H^ – }}} = 0,1 \times 0,1 = 0,01\,mol\\
  {\rm{[O}}{{\rm{H}}^ – }{\rm{]}}\,{\rm{sau}} = {10^{ – (14 – 12)}} = 0,01M\\
   \Rightarrow \dfrac{{0,01}}{{0,1 + V}} = 0,01 \Rightarrow V = 0,9l = 900ml\\
  3)\\
  {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} = {10^{ – (14 – 14)}} = 1M\\
  {n_{NaOH}} = 1 \times 0,2 = 0,2\,mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,3 \times 0,25 = 0,075\,mol\\
  2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  {n_{NaOH}} = 0,2 – 0,075 \times 2 = 0,05\,mol\\
  {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} = \dfrac{{0,05}}{{0,2 + 0,3}} = 0,1M\\
  pOH =  – \log (0,1) = 1\\
  pH = 14 – 1 = 13
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )