Giải dùm em với ạ ,em đang cần gấp . Em cảm ơn. Put the verb in the bracket:simple present, present continuous. 1.what(he /do) ______________now? 2.h

Question

Giải dùm em với ạ ,em đang cần gấp . Em cảm ơn.
Put the verb in the bracket:simple present, present continuous.
1.what(he /do) ______________now?
2.her favorite subject (be) __________english.
3.keep silent! I(listen) __________to the radio.
4.at the moment I (read) _________a book and my brother (watch) ________tv.
5.they usually (get up) ___________at 6.00 in the morning.

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-11T00:57:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:58:42+00:00

  1. is he doing 

  → có ‘now’ dùng thì HTTD: S + is/am/are (not) +V_ing

  2. is 

  → dùng thì HTĐ ( diễn tả sự việc được xảy ra ở hiện tại ngay lúc tác giả nói ) – Vbe của thì HTĐ có 3 dạng: is/am/are  – ở đây chủ ngữ là số ít nên ta dùng tobe ‘is’

  3. am listening

  → sau các từ cảm thán ( listen!, be careful!, keep silen! … ) dùng thì HTTD

  4. am reading/ is watching

  → có ‘at the moment’ dùng thì HTTD – vì có liên từ nối ‘and’ nên vế trước dùng thì/loại từ gì thì vế ‘and’ cũng dùng thì/loại từ đó – ở đây vế trước dùng thì HTTD nên vế ‘and’ ta cũn dùng thì HTTD

  5. get up

  → có ‘usually’ dùng thì HTĐ – vì chủ từ là số nhiều nên động từ giữ nguyên

  0
  2021-07-11T00:58:54+00:00

  `1.` is he doing ( Có now” là DHNB của HTTD )

  `2.` is ( HTĐ ) 

  `3.` am listening ( Có “keep silent” là hành động đang diễn ra `->` HTTD )

  `4.` am reading ( Có “at the moment” là DHNB của HTTD )

  `5.` get up ( có “usually” là DHNB của HTĐ ) 

  * Note:

  `->` Cấu trúc HTĐ:

  `->` S + Vs/es + …

  `->` Cấu trúc HTTD:

  `->` S + am/is/are + V_ing 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )