Giải dùm mik câu tự luận này vz ạ Hoà tan 5.6 g Fe vào 100ml dd bạc nitrat 1.5M , sau phản ứng hoàn toàn thu được gam chất ko tan. Tính giá trị m. Tín

Question

Giải dùm mik câu tự luận này vz ạ
Hoà tan 5.6 g Fe vào 100ml dd bạc nitrat 1.5M , sau phản ứng hoàn toàn thu được gam chất ko tan. Tính giá trị m. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-11T18:29:06+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:30:29+00:00

  Đáp án:

   m=17,6 gam

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: \({n_{Fe}} = \frac{{5,6}}{{56}} = 0,1{\text{mol;}}{{\text{n}}_{AgN{O_3}}} = 0,1.1,5 = 0,15{\text{ mol}}\)

  Vì \(\frac{{{n_{AgN{O_3}}}}}{{{n_{Fe}}}} = \frac{{0,15}}{{0,1}} = 1,5 < 2\) nên Fe dư

  \(Fe + 2AgN{O_3}\xrightarrow{{}}Fe{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

  Ta có: 

  \({n_{Ag}} = {n_{AgN{O_3}}} = 0,15{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{Fe{{(N{O_3})}_2}}} = \frac{{0,15}}{2} = 0,075{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{Fe{\text{ dư}}}} = 0,1 – 0,075 = 0,025{\text{ mol}}\)

  \(m = {m_{Ag}} + {m_{Fe}} = 0,15.108 + 0,025.56 = 17,6{\text{ gam}}\)

  \({m_{Fe{{(N{O_3})}_2}}} = 0,075.(56 + 62.2) = 13,5{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )