Giải giùm em với Vẽ tia Ax lấy B€Ax sao cho AB =8 cm điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4 cm a) điểm M có nằm giữa AB không? Vì sao? b) so sánh

Question

Giải giùm em với
Vẽ tia Ax lấy B€Ax sao cho AB =8 cm điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4 cm
a) điểm M có nằm giữa AB không? Vì sao?
b) so sánh MA và MB
c)M có là trung điểm của AB không? Vì sao?
d) lấy N€Ax sao cho AN =12 cm. So sánh BM và BN

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-08-28T07:34:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:36:09+00:00

  a) Ta có B và M nằm về cùng phía với A và AM = 4cm < AB = 8cm nên M nằm giữa AB.

  b) Do M nằm giữa AB nên

  $MB = AB – AM = 8-4 = 4$ (cm)

  Vậy MA = MB = 4cm

  c) Do MA = MB và M nằm giữa AB nên M là trung điểm AB.

  d) Do N nằm trên tia Ax nên N và B nằm cùng phía với A.

  Lại có AB = 8cm < AN = 12 cm nên B nằm giữa A và N.

  Vậy BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm

  Lại có BM = 4cm

  Do đó BM = BN

  0
  2021-08-28T07:36:14+00:00

  `a,` Ta có: `AM<AB(4<8cm)`

  `=>M` nằm giữa `A,B(1)`

  `b,=>MB=AB-AM=8-4=4cm`

  `=>AM=MB(2)`

  `c,` Từ: `(1)+(2)=>M` là trung điểm của `AB`

  `d,` Ta có: `BN=AN-AB=12-8=4cm`

  Và: `BM=4cm`

  `=>MB=BN=4cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )