giải giúp em câu này với 0,5 lít dung dịch HCl có hòa tan 224 ml khí HCl ở đktc .Tính độ pH của HCl

Question

giải giúp em câu này với
0,5 lít dung dịch HCl có hòa tan 224 ml khí HCl ở đktc .Tính độ pH của HCl

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-09-13T16:17:03+00:00 2 Answers 218 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:18:20+00:00

  Đáp án:

  \(pH \approx 1,7\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {V_{HCl}} = 224ml = 0,224\,l\\
  {n_{HCl}} = \dfrac{{0,224}}{{22,4}} = 0,01\,mol\\
  {n_{{H^ + }}} = {n_{HCl}} = 0,01\,mol\\
  {\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{]}} = \dfrac{{0,01}}{{0,5}} = 0,02(M)\\
  pH =  – \log ({\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}}) =  – \log (0,02) \approx 1,7
  \end{array}\)

  0
  2021-09-13T16:18:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} pH=1,7\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} V_{HCl}=224\ ml=0,224\ lít.\\ ⇒n_{HCl}=\dfrac{0,224}{22,4}=0,01\ mol.\\ ⇒[H^+]=\dfrac{0,01}{0,5}=0,02\ M.\\ ⇒pH=-\log([H^+])=-\log(0,02)=1,7\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )