giải giúp mình câu bày, giải thích rõ luôn nha Tìm m để x^2 – 5mx + m – 2>0 có nghiệm

Question

giải giúp mình câu bày, giải thích rõ luôn nha
Tìm m để x^2 – 5mx + m – 2>0 có nghiệm

in progress 0
Alexandra 6 ngày 2021-09-03T19:11:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:13:08+00:00

  Đặt $f(x)=x^2-5mx+m-2$

  $f(x)>0$ có nghiệm

  $\to f(x)\le 0$ vô nghiệm 

  $\to f(x)>0\quad\forall x$

  $\Delta=(5m)^2-4(m-2)=25m^2-4m+8$

  $\to\Delta<0$ (vô nghiệm)

  Vậy không có $m$ để BPT $f(x)>0$ có nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )