giải giúp mk với a, tìm các cặp số nguyên x,y, biết:(2x + 1).(y-3) b,tìm số nguyên n để:3n+8 chia hết cho n-1

Question

giải giúp mk với
a, tìm các cặp số nguyên x,y, biết:(2x + 1).(y-3)
b,tìm số nguyên n để:3n+8 chia hết cho n-1

in progress 0
Camila 5 tháng 2021-07-16T07:16:05+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:17:41+00:00

  a/ Thiếu vế phải của đẳng thức. ( không giải )

  b/ Từ đề bài, có:

      ( 3n + 8 ) chia hết cho ( n – 1 )

  ⇒ ( n + n + n + 8 ) chia hết cho ( n + 1 )

  ⇒ [( n + 1 ) + ( n + 1 )+ ( n + 1 ) + 5 ] chia hết cho ( n + 1 )

  ⇒ 11 chia hết cho ( n + 1 )

  ⇒ ( n – 1 ) ∈ Ư(11) = { 1; -1; 11; -11 }

  ⇒ n ∈ { 2; 0; 12; -10 }

  Vậy…

  0
  2021-07-16T07:17:42+00:00

  a, 

  (2x+1)(y-3)= -6 

  *TH1: 2x+1= 1 và y-3= -6 

  <=> x=0 và y= -3 (TM) 

  *TH2: 2x+1= -1 và y-3=6 

  <=> x=-1 và y= 9 (TM) 

  *TH3:  2x+1= -2 và y-3= 3 

  <=> x= -3/2 và y= 6 (loại) 

  *TH4: 2x+1= 2 và y-3= -3 

  <=> x= 1/2 và y= 0 (loại) 

  *TH5: 2x+1=3 và y-3= -2 

  <=> x=1 và y= 1 (TM) 

  *TH6: 2x+1= -3 và y-3=2 

  <=> x= -2 và y=5 (TM) 

  *TH7: 2x+1= 6 và y-3= -1 

  <=> x= 5/2 và h= 2 (loại) 

  *TH8: 2x+1= -6 và y-3= 1 

  <> x= -7/2 và y= 4 (loại) 

  Vậy các cặp (x;y) TM là (0;-3), (-1;9), (1;1), (-2;5)

  b, 

  3n+8 chia hết cho n-1 

  <=> 3n-3 +11 chia hết cho n-1 

  <=> 3(n-1)+11 chia hết cho n-1 

  Vì 3(n-1) chia hết cho n-1 nên 11 chia hết cho n-1 

  => n-1 thuộc Ư(11)= {1; -1; 11; -11} 

  => n thuộc {2; 0; 12; -10}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )