Giải hệ phương trình: $\left \{ {{xy+6=3x+2y} \atop {x^2+y^2=2x+4y-3}} \right.$ giúp mk vs, nhanh nha!!

Question

Giải hệ phương trình: $\left \{ {{xy+6=3x+2y} \atop {x^2+y^2=2x+4y-3}} \right.$
giúp mk vs, nhanh nha!!

in progress 0
Adalyn 2 năm 2021-08-28T01:46:57+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:48:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{cases} xy+6=3x+2y\ (1)\\ x^2+y^2=2x+4y-3\ (2)\end{cases}\)

  Ta có:

  `2.(1)+(2):x^2+2xy+y^2+12=8(x+y)−3`

  `⇔ (x+y)^2−8(x+y)+15=0`

  `⇔ x+y=5;x+y=3`

  TH1: `x+y=5 ⇔ x=5-y`

  \(\begin{cases} (5-y)y+6=3(5-y)+2y\\ x^2+y^2=2x+4y-3\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} 5y-y^2+6=15-3y+2y\\ x=5-y\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} y^2-6y+9=0\\x=5-y\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} y=3\\ x=2\end{cases}\)

  TH2: `x+y=3⇔ x=3-y`

  \(\begin{cases} (3-y)y+6=3(3-y)+2y\\ x^2+y^2=2x+4y-3\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} 3y-y^2+6=9-3y+2y\\ x=3-y\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} y^2-4y+3=0\\x=5-y\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} y=1\\ x=4\end{cases}\)

  Vậy hệ pt có nghiệm là `(x,y)=(4,1)` hoặc `(x,y)=(2,3)`

  0
  2021-08-28T01:48:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lấy phương trình thứ nhất nhân với 2 rồi cộng với PT thứ 2 có (x + y)^2 + 12 = 8(x + y) – 3 = 0

  <=> (x + y)^2 – 8(x + y) + 15 = 0

  <=> (x + y – 3)(x + y – 5) = 0

  @ x + y – 3 = 0 <=> y = 3 – x thay vào PT thứ nhất

  x(3 – x) + 6 = 3x + 2(3 – x)

  <=> x^2 – 2x = 0 => x = 0; x = 2 => y = 3; y = 1

  @ x + y – 5 = 0 <=> y = 5 – x thay vào PT thứ nhất

  x(5 – x) + 6 = 3x + 2(5 – x)

  <=> x^2 – 4x + 4 = 0 => x = 2 => y = 3

  KL : (x; y) = (0; 3);(2; 1);(2; 3)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )