giải hệ phương trình x+y=90 10/x-10/y=1/20

Question

giải hệ phương trình
x+y=90
10/x-10/y=1/20

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-07-27T02:20:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:21:27+00:00

  Đáp án: $\left( {x;y} \right) = \left( {40;50} \right);\left( {450; – 360} \right)$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 90\\
  \frac{{10}}{x} – \frac{{10}}{y} = \frac{1}{{20}}
  \end{array} \right.\left( {x;y \ne 0} \right)\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 90 – y\\
  \frac{1}{x} – \frac{1}{y} = \frac{1}{{200}}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 90 – y\\
  \frac{{y – x}}{{xy}} = \frac{1}{{200}}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 90 – y\\
  \frac{{y – \left( {90 – y} \right)}}{{y\left( {90 – y} \right)}} = \frac{1}{{200}}\left( 1 \right)
  \end{array} \right.\\
  \left( 1 \right) \Rightarrow 200\left( {2y – 90} \right) = 90y – {y^2}\\
   \Rightarrow {y^2} + 310y – 18000 = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  y = 50\\
  y =  – 360
  \end{array} \right.\left( {tm} \right)\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  y = 50;x = 90 – y = 40\\
  y =  – 360;x = 90 – y = 450
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left( {x;y} \right) = \left( {40;50} \right);\left( {450; – 360} \right)
  \end{array}$

  0
  2021-07-27T02:21:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )