Giải hệ pt : x-y=8 và pt dưới là 3x+2y=4

Question

Giải hệ pt : x-y=8 và pt dưới là 3x+2y=4

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-16T14:41:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:42:13+00:00

  $\left \{ {{x-y=8} \atop {3x+2y=4}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{2x-2y=16} \atop {3x+2y=4}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{5x=20} \atop {x-y=8}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{x=4} \atop {4-y=8}} \right.$ 

  ⇔ $\left \{ {{x=4} \atop {y=-4}} \right.$ 

  Vậy HPT đã cho có nghiệm là: $\left \{ {{x=4} \atop {y=-4}} \right.$ 

  0
  2021-09-16T14:42:48+00:00

  $\left \{ {{x-y=8} \atop {3x+2y=4}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x=8+y} \atop {3(8+y)+2y=4}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{x=8+y} \atop {24+3y+2y=4}} \right.$ 

  ⇔$\left \{ {{x=8+y} \atop {5y=-20}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{x=4} \atop {y=-4}} \right.$ 

   vậy hệ pt có nghiệm$\left \{ {{x=4} \atop {y=-4}} \right.$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )