Giải hộ mình bài này với nhé: hiện nay,tổng số tuổi của hai bố con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của hai người

Question

Giải hộ mình bài này với nhé:
hiện nay,tổng số tuổi của hai bố con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của hai người

in progress 0
Alice 2 năm 2021-08-28T19:10:01+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:11:43+00:00

  Đáp án:

  Tuổi bố   : `42` (tuổi)

  Tuổi con : `12` (tuổi)

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số tuổi của `2` bố con `2` năm trước là :

  `54 – 2 – 2 = 50` (tuổi)

  Sơ đồ :

  Tuổi con  : |—| Tổng : `50`

  Tuổi bố    : |—| |—| |—| |—|

  Tổng số phần bằng nhau là :

  `1 + 4 = 5` (phần)

  Tuổi con `2` năm trước là :

  `50 : 5 xx 1 = 10` (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là : 

  `10 + 2 = 12` (tuổi)

  Tuổi bố hiện nay là :

  `54 – 12 = 42` (tuổi)

  Đáp số : Tuổi bố  : `42` (tuổi)

                Tuổi con : `12` (tuổi)

  0
  2021-08-28T19:12:00+00:00

  Đáp án:

   $↓$

  Giải thích các bước giải:

   Tổng số tuổi của 2 bố con `2` năm trước là:

       $54 – (2 + 2) = 50$ (tuổi)

  [Hình ảnh]

  Tuổi con 2 năm trước là:

    $50 : (4 + 1) × 1 = 10$ (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

    $10 + 2 = 12$ (tuổi)

  Tuổi bố hiện nay là:

    $54 – 12 = 42$ (tuổi)

      Đ/S: Bố: `42` tuổi

             Con: `12` tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )