giải hpt (m-1)x+y=3m-4 x+(m-1)y=m a, giải hpt với m=-1 b,tìm m để pt có nghiệm duy nhất(x,y) thỏa mãn x+y=3

Question

giải hpt
(m-1)x+y=3m-4
x+(m-1)y=m
a, giải hpt với m=-1
b,tìm m để pt có nghiệm duy nhất(x,y) thỏa mãn x+y=3

in progress 0
Melanie 27 phút 2021-10-04T14:04:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:06:27+00:00

  Đáp án:

   a,x=-5

      y=3

  Giải thích các bước giải:

  a/ thaym=-1 vào pt ta có

      (-1-1)x+y=3.(-1)-4            và                 x+(-1-1)y=-1

  ⇔-2x+y=-3-4                       và               ⇔x-2y=-1

  ⇔-2x+y=-7                           và              ⇔x-2y=-1

  ⇔-2.(-1+2y)+y=-7                và               ⇔x=-1+2y

  ⇔    2-4y+y=-7                     và               ⇔x=-1+2y

  ⇔2-3y=-7                             và                ⇔ x=-1+2y

  ⇔-3y=-7-2                            và                ⇔x=-1+2y

  ⇔-3y=-9                                và               ⇔x=-1+2y

  ⇔y=3                                     và               ⇔x=-1+2.3

  ⇔y=3                                     và               ⇔x=-5

  vậy pt có tập nghiệm s=(-5;3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )