Giải mấy câu này giúp mình với ạ 1,$x^{2}$ -2x-80=0 2,$x^{2}$ +10x+16=0 3,$x^{2}$ -12x+11=0 4,$x^{2}$ +8x+7=0 5,4$x^{2}$ +12x+5=0 6,4$x^{2}$ -12x-7=0

Question

Giải mấy câu này giúp mình với ạ
1,$x^{2}$ -2x-80=0
2,$x^{2}$ +10x+16=0
3,$x^{2}$ -12x+11=0
4,$x^{2}$ +8x+7=0
5,4$x^{2}$ +12x+5=0
6,4$x^{2}$ -12x-7=0

in progress 0
Kinsley 5 ngày 2021-09-15T15:19:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:21:02+00:00

  $1. x^2-2x-80=0$

  $\Leftrightarrow (x+8)(x-10)=0$

  $\Leftrightarrow x+8=0$ hay $x-10=0$

  $\Leftrightarrow x=-8$ hay $x=10$

  $2. x^2+10x+16=0$

  $\Leftrightarrow (x+8)(x+2)=0$

  $\Leftrightarrow x+8=0$ hay$x+2=0$

  $\Leftrightarrow x=-8$ hay $x=-2$

  $3. x^2-12x+11=0$

  $\Leftrightarrow (x-1)(x-11)=0$

  $\Leftrightarrow x-1=0$ hay $x-11=0$

  $\Leftrightarrow x=1$ hay $x=11$

  $4. x^2+8x+7=0$

  $\Leftrightarrow (x+7)(x+1)=0$

  $\Leftrightarrow x+7=0$ hay $x+1=0$

  $\Leftrightarrow x=-7$ hay $x=-1$

  $5. 4x^2+12x+5=0$

  $\Leftrightarrow (2x+5)(2x+1)=0$

  $\Leftrightarrow 2x+5=0$ hay $2x+1=0$

  $\Leftrightarrow x=-\frac{5}{2}$ hay $x=-\frac{1}{2}$

  $6. 4x^2-12x-7=0$

  $\Leftrightarrow (2x+1)(2x-7)=0$

  $\Leftrightarrow 2x+1=0$ hay $2x-7=0$

  $\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}$ hay $x=\frac{7}{2}$ 

  0
  2021-09-15T15:21:32+00:00

  Đáp án:

  $1) x²-2x-80=0$

  $⇔ x²-2x.1+1-81=0$

  $⇔ (x-1)²=81$

  $⇔ (x-1)²=±9²$

  $⇔ x-1=9$ hoặc $x-1=-9$

  $⇔ x=10$ hoặc $x=-8$

  Vậy $S=${$10;-8$}

  $2) x²+10x+16=0$

  $⇔ x²+2.x.5+5²-9=0$

  $⇔ (x+5)²=9$

  $⇔ (x+5)²=±3²$

  $⇔ x+5=3$ hoặc $x+5=-3$

  $⇔ x=-2$ hoặc $x=-8$

  Vậy $S=${$-2;-8$}

  $3) x²-12x+11=0$

  $⇔ x²-2.x.6+6²-25=0$

  $⇔ (x-6)²=25$

  $⇔ (x-6)²=±5²$

  $⇔ x-6=5$ hoặc $x-6=-5$

  $⇔ x=11$ hoặc $x=1$

  Vậy $S=${$11;1$}

  $4) x²+8x+7=0$

  $⇔ x²+2.x.4+4²-9=0$

  $⇔ (x+4)²=9$

  $⇔ (x+4)²=±3²$

  $⇔ x+4=3$ hoặc $x+4=-3$

  $⇔ x=-1$ hoặc $x=-7$

  Vậy $S=${$-1;-7$}

  $5) 4x²+12x+5=0$

  $⇔ (2x)²+2.2x.3+3²-4=0$

  $⇔ (2x+3)²=4$

  $⇔ (2x+3)²=±2²$

  $⇔ 2x+3=2$ hoặc $2x+3=-2$

  $⇔ 2x=-1$ hoặc $2x=-5$

  $⇔ x=-0,5$ hoặc $x=-2,5$

  Vậy $S=${$-0,5;-2,5$}

  $6) 4x²-12x-7=0$

  $⇔ (2x)²-2.2x.3+3²-16=0$

  $⇔ (2x-3)²=16$

  $⇔ (2x-3)²=±4²$

  $⇔ 2x-3=4 $ hoặc $2x-3=-4$

  $⇔ 2x=7$ hoặc $2x=-1$

  $⇔ x=3,5$ hoặc $x=-0,5$

  Vậy $S=${$3,5; -0,5$}

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )