giải phương trình 1/(x-1)+1/(x-2)=1/(x+1)+1/(x+2)

Question

giải phương trình 1/(x-1)+1/(x-2)=1/(x+1)+1/(x+2)

in progress 0
Reese 1 năm 2021-11-21T07:36:16+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:37:39+00:00

   Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{1}{x-1}$ +$\frac{1}{x-2}$ =$\frac{1}{x+1}$ +$\frac{1}{x+2}$ 

  ⇔$\frac{x-1}{(x-1)(x-2)}$+$\frac{x-2}{(x-1)(x-2)}$ =$\frac{x+1}{(x+1)(x+2)}$ +$\frac{x+2}{(x+1)(x+2)}$ 

  ⇔$\frac{x-1+x-2}{(x-1)(x-2)}$ =$\frac{x+1+x+2}{(x+1)(x+2)}$ 

  ⇔$\frac{2x-3}{(x-1)(x-2)}$ =$\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)}$ 

  ⇔(2x-3)(x+1)(x+2)=(2x+3)(x-1)(x-2)  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )