Giải phương trình: √10-3x = x-2 Giúp với!

Question

Giải phương trình:
√10-3x = x-2
Giúp với!

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-07-29T22:30:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:32:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{10-3x}=x-2 (x \leq \dfrac{10}{3})$

  $⇔10-3x=(x-2)^2$

  $⇔10-3x=x^2-4x+4$

  $⇔x^2-4x+3x+4-10=0$

  $⇔x^2-x-6=0$

  $⇔x^2-3x+2x-6=0$

  $⇔x(x-3)+2(x-3)=0$

  $⇔(x+2)(x-3)=0$

  $⇔\left[ \begin{array}{1}x+2=0\\x-3=0\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{1}x=-2 ™\\x=3(tm)\end{array} \right.$

  Vậy tập nghiệm của phương trình là : $S=\{-2 ; 3\}$

  0
  2021-07-29T22:32:30+00:00

   Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x  =3TM\\x =-2TM\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt[]{10-3x}$ =x-2              ĐK: x≤$\frac{10}{3}$ 

  ⇔($\sqrt[]{10-3x}$)² =(x-2)²

  ⇔10 -3x         =x² -4x +4

  ⇔x² -x -6=0

  ⇔x² -3x +2x -6=0

  ⇔x.(x-3)+ 2.(x-3)=0

  ⇔(x-3).(x+2)= 0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x -3=0\\x +2=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x  =3TM\\x =-2TM\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )